Skip to content

Algemene voorwaarden bij aanmelding voor reis, programma of vliegreis bij Het Andere Reizen

Nadat de deelnemer (reiziger) zich heeft aangemeld bij Het Andere Reizen is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Het Andere Reizen en de deelnemer en gelden vanaf dat moment de hier beschreven voorwaarden.

1- Aanmeldingen / boekingen

1.1 Na het invullen van het boekingsformulier verplicht de deelnemer zich om de programma- en administratiekosten te voldoen. De administratiekosten bedragen € 45 per persoon. Dit is eveneens van toepassing bij een mondelinge (telefonische) aanmelding.

1.2 Nadat Het Andere Reizen het boekingsformulier heeft ontvangen, ontvangt de deelnemer een factuur. De uiterste betalingstermijn zal op de factuur vermeld worden.

1.3 Het Andere Reizen behoudt zich het recht voor om boekingen af te wijzen, in welk geval de programma- en administratiekosten terugbetaald worden. In geen enkel ander geval bestaat er recht op restitutie van de administratiekosten.

1.4 Het accepteren van de boeking door Het Andere Reizen geeft niet automatisch recht op plaatsing in een programma of bevestiging van alle reisonderdelen. Indien plaatsing (of bepaalde reisonderdelen) niet mogelijk blijken te zijn dan worden de programmakosten gerestitueerd of wordt er een alternatief programma aangeboden.

1.5 Mondelinge toezeggingen gelden slechts wanneer deze door Het Andere Reizen schriftelijk zijn bevestigd.

2- Betalingsvoorwaarden

De betaling dient 8 weken voor vertrek voldaan te zijn. Na boeking geldt er een aanbetalingsbedrag t.w.v. 25% van de reissom*. Indien de deelnemer binnen 8 weken na aanmelding wil vertrekken, dient de betaling binnen 2 weken te zijn voldaan. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de deelnemer krachtens de overeenkomst verschuldigd bedrag te betalen voor de uiterste betalingsdatum die op de factuur staat vermeld.

*: met uitzondering van vluchten / verzekeringen / sommige tours, hiervoor gelden andere voorwaarden welke bij boeking opgevraagd kunnen worden.

3- Verplichtingen Het Andere Reizen

Het Andere Reizen verplicht zich aan de deelnemer telefoonnummers te verstrekken van de organisatie waarop een beroep kan worden gedaan tijdens het verblijf in het buitenland en verplicht zich daarnaast de deelnemer van informatie te voorzien over het project en land van plaatsing.

4- Verplichtingen deelnemer

Iedere deelnemer dient zowel lichamelijk als geestelijk gezond te zijn. Bij eventueel niet doorgeven van correcte informatie of achterwege laten van noodzakelijke informatie betreffende de gezondheidstoestand, is de deelnemer zelf aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit het niet kunnen deelnemen aan een programma.

5- Klachten

Indien de deelnemer een klacht heeft, dient deze zich onmiddellijk te melden bij de partnerorganisatie ter plekke. Waar dit niet mogelijk is, of wanneer een klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, is de deelnemer verplicht Het Andere Reizen te informeren.

Het Andere Reizen dient vervolgens in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken en indien gegrond verbeteringen aan te brengen. Alleen wanneer de klacht dan nog niet na tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de deelnemer uiterlijk binnen een maand na terugkeer de klacht schriftelijk en voorzien van goede argumentatie indienen.

Indien de deelnemer niet voldoet aan bovenstaand genoemde eisen, zal een klacht niet verder in behandeling worden genomen.

6- Prijsbepaling

6.1 Het Andere Reizen behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen door koersstijgingen, overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.

6.2 De vermelde programmakosten zijn per persoon en exclusief onze administratiekosten € 45 per persoon en bijdrage Stichting Garantie Gelden € 5,- per persoon, Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking, en verzekeringen.

7- Aansprakelijkheid

7.1 Alle arrangementen betreffende transport, accommodatie, bemiddeling en andere diensten (inclusief het verstrekken van tickets, coupons en andere vouchers) worden door Het Andere Reizen als agent aangeboden onder de conditie dat zij noch enig(e) ander(e) aangesloten bedrijf, agent, werknemer aansprakelijk kan worden gesteld in geval van verwonding, verlies, schade, claim, uitgaven, ongeluk, afwijking, vertraging, afbreking of andere overmacht veroorzaakt door redenen buiten de controle van Het Andere Reizen, die kunnen voortkomen gedurende elke reis of die kunnen voorkomen bij een bedrijf, organisatie of persoon (zie artikel 8).

7.2 Het Andere Reizen kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade voortkomend uit de voorbereiding, de reis of het verblijf in het buitenland.

7.3 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig geldig (reizigers) document ofwel bewijzen van inentingen/vaccinaties, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.

7.4 De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

7.5 Het Andere Reizen is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

7.6 Bij de organisatie van ons reisaanbod wordt uitgebreid stilgestaan bij de veiligheid en een verantwoorde uitvoer van onze reizen en activiteiten. Ondanks het preventieve en kundig handelen van onze begeleiders kunnen voorvallen niet volledig uitgesloten worden. De risico’s dient de reiziger zelf te dragen. Deelnemers dienen te allen tijde alert te zijn op de eigen veiligheid en zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

8- Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en in het geval dat Het Andere Reizen door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering van een programma in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Het Andere Reizen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst per aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

9- Uitstel van een programma

De deelnemer kan het geboekte programma tot maximaal 6 maanden na de opgegeven vertrekdatum uitstellen, uitsluitend indien de lokale partnerorganisatie hiermee akkoord gaat. Indien de deelnemer het programma langer dan 6 maanden wil uitstellen, dient de deelnemer het programma te annuleren, waarbij de annuleringsvoorwaarden van kracht zullen gaan. Indien de deelnemer het programma binnen 4 weken voor gepland vertrek uitstelt, worden er administratiekosten in rekening gebracht.

10- Annulering en annuleringsvoorwaarden

In geval van annulering door de deelnemer, gelden de volgende regels:

10.1 Annulering dient met vermelding van reden schriftelijk te geschieden.

10.2 Bij annulering na boeking worden de administratiekosten niet gerestitueerd.

10.3 Bij annulering na boeking, maar vóór plaatsingsbevestiging / bevestiging van de reisonderdelen van onze kant bedragen de annuleringskosten € 50.

10.4 Bij annulering na boeking en plaatsingsbevestiging / bevestiging van de reisonderdelen tot 6 weken vóór vertrek bedragen de annuleringskosten 50% van de programmakosten. Uitzonderingen hierop zijn de Incatrail (na boeking 100% kosten) en vliegtickets waarvoor de geldende voorwaarden per ticket van toepassing zijn (zie 10.7).

10.5 Bij annulering binnen 6 weken voor vertrek, bedragen de annuleringskosten 100%.

10.7 Wanneer er bij een programma sprake is van een additioneel door Het Andere Reizen geboekte vlucht, dan zijn de dan geldende voorwaarden van het ticket van toepassing.

10.8 Het annuleringsbedrag wordt in mindering gebracht op de programmakosten indien deze reeds zijn voldaan.

10.9 Na vertrek is annuleren niet meer mogelijk.

10.10 Het Andere Reizen behoudt zich het recht tot het annuleren van de reis, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te worden, indien er zich onregelmatigheden voordoen in het vakantieland of bij onvoorziene omstandigheden.

11-Verzekeringen

11.1 Door middel van het afsluiten van een annuleringsverzekering kunnen de kosten die gepaard gaan met een annulering afgedekt worden, mits deze aan de voorwaarden van deze verzekering wordt voldaan. Informeer bij een Reisverzekeringsmaatschappij naar de juiste voorwaarden.

11.2 Een reisverzekering is verplicht. Deze kunnen bij diverse verzekeringsmaatschappijen worden afgesloten en Het Andere Reizen informeert hier graag verder over. Voor vertrek verzoeken wij een kopie van de gegevens van de verzekeringsmaatschappij en afgesloten polis naar ons te doen toekomen in verband met eventuele noodgevallen die zich tijdens de reis kunnen voordoen. Neem altijd een kopie van verzekeringen mee tijdens de reis.

11.3 Een afgesloten annuleringsverzekering is vanaf de dag van boeking geldig en de betaalde premie kan daarom (ook bij geldende annuleringsredenen) niet gerestitueerd worden.

12- Wijziging reisonderdelen en afbreking programma

12.1 Indien een deelnemer zijn/haar reis en/of programma wil afbreken na aankomst in het buitenland, dan kan noch Het Andere Reizen noch de partnerorganisatie ter plaatse restitutie geven over het gemiste onderdeel van het programma.

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen (nummer 20120185).

Laatste update: 15 januari 2024

Algemene voorwaarden bij aanmelding voor reis, programma of vliegreis bij Het Andere Reizen

Nadat de deelnemer (reiziger) zich heeft aangemeld bij Het Andere Reizen is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Het Andere Reizen en de deelnemer en gelden vanaf dat moment de hier beschreven voorwaarden.

1- Aanmeldingen / boekingen

1.1 Na het invullen van het boekingsformulier verplicht de deelnemer zich om de programma- en administratiekosten te voldoen. De administratiekosten bedragen € 45 per persoon. Dit is eveneens van toepassing bij een mondelinge (telefonische) aanmelding.

1.2 Nadat Het Andere Reizen het boekingsformulier heeft ontvangen, ontvangt de deelnemer een factuur. De uiterste betalingstermijn zal op de factuur vermeld worden.

1.3 Het Andere Reizen behoudt zich het recht voor om boekingen af te wijzen, in welk geval de programma- en administratiekosten terugbetaald worden. In geen enkel ander geval bestaat er recht op restitutie van de administratiekosten.

1.4 Het accepteren van de boeking door Het Andere Reizen geeft niet automatisch recht op plaatsing in een programma of bevestiging van alle reisonderdelen. Indien plaatsing (of bepaalde reisonderdelen) niet mogelijk blijken te zijn dan worden de programmakosten gerestitueerd of wordt er een alternatief programma aangeboden.

1.5 Mondelinge toezeggingen gelden slechts wanneer deze door Het Andere Reizen schriftelijk zijn bevestigd.

2- Betalingsvoorwaarden

De betaling dient 8 weken voor vertrek voldaan te zijn. Na boeking geldt er een aanbetalingsbedrag t.w.v. 25% van de reissom*. Indien de deelnemer binnen 8 weken na aanmelding wil vertrekken, dient de betaling binnen 2 weken te zijn voldaan. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de deelnemer krachtens de overeenkomst verschuldigd bedrag te betalen voor de uiterste betalingsdatum die op de factuur staat vermeld.

*: met uitzondering van vluchten / verzekeringen / sommige tours, hiervoor gelden andere voorwaarden welke bij boeking opgevraagd kunnen worden.

3- Verplichtingen Het Andere Reizen

Het Andere Reizen verplicht zich aan de deelnemer telefoonnummers te verstrekken van de organisatie waarop een beroep kan worden gedaan tijdens het verblijf in het buitenland en verplicht zich daarnaast de deelnemer van informatie te voorzien over het project en land van plaatsing.

4- Verplichtingen deelnemer

Iedere deelnemer dient zowel lichamelijk als geestelijk gezond te zijn. Bij eventueel niet doorgeven van correcte informatie of achterwege laten van noodzakelijke informatie betreffende de gezondheidstoestand, is de deelnemer zelf aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit het niet kunnen deelnemen aan een programma.

5- Klachten

Indien de deelnemer een klacht heeft, dient deze zich onmiddellijk te melden bij de partnerorganisatie ter plekke. Waar dit niet mogelijk is, of wanneer een klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, is de deelnemer verplicht Het Andere Reizen te informeren.

Het Andere Reizen dient vervolgens in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken en indien gegrond verbeteringen aan te brengen. Alleen wanneer de klacht dan nog niet na tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de deelnemer uiterlijk binnen een maand na terugkeer de klacht schriftelijk en voorzien van goede argumentatie indienen.

Indien de deelnemer niet voldoet aan bovenstaand genoemde eisen, zal een klacht niet verder in behandeling worden genomen.

6- Prijsbepaling

6.1 Het Andere Reizen behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen door koersstijgingen, overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.

6.2 De vermelde programmakosten zijn per persoon en exclusief onze administratiekosten € 45 per persoon en bijdrage Stichting Garantie Gelden € 5,- per persoon, Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking, en verzekeringen.

7- Aansprakelijkheid

7.1 Alle arrangementen betreffende transport, accommodatie, bemiddeling en andere diensten (inclusief het verstrekken van tickets, coupons en andere vouchers) worden door Het Andere Reizen als agent aangeboden onder de conditie dat zij noch enig(e) ander(e) aangesloten bedrijf, agent, werknemer aansprakelijk kan worden gesteld in geval van verwonding, verlies, schade, claim, uitgaven, ongeluk, afwijking, vertraging, afbreking of andere overmacht veroorzaakt door redenen buiten de controle van Het Andere Reizen, die kunnen voortkomen gedurende elke reis of die kunnen voorkomen bij een bedrijf, organisatie of persoon (zie artikel 8).

7.2 Het Andere Reizen kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade voortkomend uit de voorbereiding, de reis of het verblijf in het buitenland.

7.3 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig geldig (reizigers) document ofwel bewijzen van inentingen/vaccinaties, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.

7.4 De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

7.5 Het Andere Reizen is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

7.6 Bij de organisatie van ons reisaanbod wordt uitgebreid stilgestaan bij de veiligheid en een verantwoorde uitvoer van onze reizen en activiteiten. Ondanks het preventieve en kundig handelen van onze begeleiders kunnen voorvallen niet volledig uitgesloten worden. De risico’s dient de reiziger zelf te dragen. Deelnemers dienen te allen tijde alert te zijn op de eigen veiligheid en zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

8- Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en in het geval dat Het Andere Reizen door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering van een programma in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Het Andere Reizen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst per aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

9- Uitstel van een programma

De deelnemer kan het geboekte programma tot maximaal 6 maanden na de opgegeven vertrekdatum uitstellen, uitsluitend indien de lokale partnerorganisatie hiermee akkoord gaat. Indien de deelnemer het programma langer dan 6 maanden wil uitstellen, dient de deelnemer het programma te annuleren, waarbij de annuleringsvoorwaarden van kracht zullen gaan. Indien de deelnemer het programma binnen 4 weken voor gepland vertrek uitstelt, worden er administratiekosten in rekening gebracht.

10- Annulering en annuleringsvoorwaarden

In geval van annulering door de deelnemer, gelden de volgende regels:

10.1 Annulering dient met vermelding van reden schriftelijk te geschieden.

10.2 Bij annulering na boeking worden de administratiekosten niet gerestitueerd.

10.3 Bij annulering na boeking, maar vóór plaatsingsbevestiging / bevestiging van de reisonderdelen van onze kant bedragen de annuleringskosten € 50.

10.4 Bij annulering na boeking en plaatsingsbevestiging / bevestiging van de reisonderdelen tot 6 weken vóór vertrek bedragen de annuleringskosten 50% van de programmakosten. Uitzonderingen hierop zijn de Incatrail (na boeking 100% kosten) en vliegtickets waarvoor de geldende voorwaarden per ticket van toepassing zijn (zie 10.7).

10.5 Bij annulering binnen 6 weken voor vertrek, bedragen de annuleringskosten 100%.

10.7 Wanneer er bij een programma sprake is van een additioneel door Het Andere Reizen geboekte vlucht, dan zijn de dan geldende voorwaarden van het ticket van toepassing.

10.8 Het annuleringsbedrag wordt in mindering gebracht op de programmakosten indien deze reeds zijn voldaan.

10.9 Na vertrek is annuleren niet meer mogelijk.

10.10 Het Andere Reizen behoudt zich het recht tot het annuleren van de reis, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te worden, indien er zich onregelmatigheden voordoen in het vakantieland of bij onvoorziene omstandigheden.

11-Verzekeringen

11.1 Door middel van het afsluiten van een annuleringsverzekering kunnen de kosten die gepaard gaan met een annulering afgedekt worden, mits deze aan de voorwaarden van deze verzekering wordt voldaan. Informeer bij een Reisverzekeringsmaatschappij naar de juiste voorwaarden.

11.2 Een reisverzekering is verplicht. Deze kunnen bij diverse verzekeringsmaatschappijen worden afgesloten en Het Andere Reizen informeert hier graag verder over. Voor vertrek verzoeken wij een kopie van de gegevens van de verzekeringsmaatschappij en afgesloten polis naar ons te doen toekomen in verband met eventuele noodgevallen die zich tijdens de reis kunnen voordoen. Neem altijd een kopie van verzekeringen mee tijdens de reis.

11.3 Een afgesloten annuleringsverzekering is vanaf de dag van boeking geldig en de betaalde premie kan daarom (ook bij geldende annuleringsredenen) niet gerestitueerd worden.

12- Wijziging reisonderdelen en afbreking programma

12.1 Indien een deelnemer zijn/haar reis en/of programma wil afbreken na aankomst in het buitenland, dan kan noch Het Andere Reizen noch de partnerorganisatie ter plaatse restitutie geven over het gemiste onderdeel van het programma.

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen (nummer 20120185).

Laatste update: 15 januari 2024

Garanties

Wij zijn aangesloten bij:

Maak een afspraak

Blijhamsterstraat 19
9671 AS Winschoten

Openingstijden:
ma t/m vr 09.00-17.00

Neem contact op

+31 (0)597 431 430
info@hetanderereizen.nl

 

Garanties

Wij zijn aangesloten bij:

Afspraak

Blijhamsterstraat 19
9671 AS Winschoten

ma t/m vr 09.00-17.00

Contact

+31 (0)597 431 430
info@hetanderereizen.nl

 

Informatie


Garanties

Wij zijn aangesloten bij:Neem contact op

+31 (0)597 431 430
info@hetanderereizen.nl

 


Maak een afspraak

Blijhamsterstraat 19
9671 AS Winschoten

Openingstijden:
ma t/m vr 09.00-17.00

© Copyright 2005-2024 – Het Andere Reizen
Disclaimer  –  Algemene Voorwaarden  –  Cookiebeleid & Privacy Verklaring
© Copyright 2005-2024 – Het Andere Reizen

Deze website gebruikt cookies. Via je browser kun je het plaatsen van cookies uitschakelen. Het kan zijn dat sommige onderdelen op de website dan niet meer goed functioneren.